1.הגדרות
"פעילות"     פעילות במסגרתה יתבקשו המשתתפים לבחור את האוטו הראוי להיות "אוטו השנה" לשנת 2020. המשתתף שבחירתו תהיה הקרובה ביותר לבחירת השופטים (צוות שופטים מומחה שיורכב מעיתונאי רכב) יזכה בפרס כמפורט בתקנון זה. 

"משתתף"    גולשי אתר האינטרנט, שהינם מעל גיל 18, ואשר נרשמו לפעילות דרך אתר האינטרנט בהתאם להוראות תקנון זה. 

"קשת"       חברת שידורי קשת בע"מ.
"אוטו"        אוטו מגזין בע"מ. 
"ספקית הפרס"    פרודרייב מרחוב משה דיין 14 פתח תקווה.

"אתר האינטרנט"     אתר סאב דומיין  אשר כתובתו היא: caroftheyear.auto.co.il
"הפרס"     קורס נהיגת מירוצים ליום אחד בהדרכת פרודרייב ובמסלול מירוצים.

2. פרשנות
2.1.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 
2.2.החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. 
2.3.תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס באופן שווה לשני המינים. 

3.ההשתתפות בפעילות 
3.1.החל מיום 14.11.19 ועד ליום 8.2.20 ניתן יהיה להשתתף בפעילות באמצעות אתר האינטרנט (להלן: "תקופת הפעילות"). 
3.2.מובהר בזאת כי קשת/אוטו יהיו רשאיות להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתן הבלעדי.
3.3.משתתף אשר יחפוץ להשתתף בפעילות, יכנס לאתר האינטרנט ולמתחם הפעילות ויקרא את ההוראות המופיעות בדף זה ויקיש על הקישור המוביל אותו לפעילות.
3.4.המשתתפים יתבקשו לבחור את שלשת הרכבים שהם סבורים שראויים להיבחר כאוטו השנה ושהם סבורים שייבחרו על ידי המומחים. כל משתתף יוכל לבחור בשלוש מכוניות בלבד. 
3.5.בנוסף, על המשתתפים למלא טופס פרטים אישיים הכולל: שם, שם משפחה, מס' טלפון וכתובת מייל. הפרטים ישמשו לשם איתור הזוכה בלבד ולשם כך תעביר קשת/אוטו לספקית הפרס את הכתובת ו/או הטלפון. מובהר בזאת כי משתתף שלא ימלא את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון לא יהיה רשאי להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפעילות.
3.6.המשתתף מאשר לקשת/אוטו לפרסם את הבחירה שלו באוטו השנה שבחר במסגרת הפעילות, בכל אמצעי מדיה ותקשורת שהוא, ולעשות בו כל שימוש שהוא, ללא כל הגבלה. כמו כן, מאשר המשתתף לקשת/אוטו לפרסם את שמו יחד עם התשובה ששלח.
3.7.העברת פרטים מלאים ונכונים הינה באחריות הבלעדית של המשתתף. המשתתף מאשר בזה כי במקרה ויזכה בפרס קשת/אוטו רשאית להעביר את פרטי ההתקשרות עמו לספקית הפרס.
3.8.קשת/אוטו תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל בניגוד לדין הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
3.9.המשתתף ו/או הזוכה מאשר כי דבר זכייתו ורגע הענקת הפרס עשויים להיות מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט והפייסבוק וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו תמונתו ווידאו שלו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים הנעשים על ידי קשת/אוטו ומי מטעמה. סעיף זה הינו תנאי לזכייה בפרס. 
  
4.בחירת הזוכים
4.1.בתום הפעילות, המשתתף שבחירתו בשלשת הרכבים המובילים לתואר – אוטו השנה תהיה הקרובה ביותר לבחירת המומחים יזכה בפרס.   
4.2.במידה ויהיו מספר גולשים שבחירתם הייתה זהה בקרבתה לבחירת המומחים, הם יתבקשו להשתתף במשחק טריוויה אינטרנטי בנושא רכב, שבסופו המשתתף שיצבור את מירב הנקודות יזכה בפרס. 
4.3.הטריוויה תישלח למועמדים לזכייה תוך 5 ימים ממועד סיום הפעילות באמצעות לינק. המועמדים לזכייה יוכלו להשיב על הטריוויה בפרק זמן מוגבל של 48 שעות מרגע קבלתה.
4.4.מנגנון הטריוויה: המשחק הראשון של המועמדים הוא שייחשב לצורך דירוגם. הטריוויה תכיל 40 שאלות בסה"כ, כאשר למתמודדים תהיה דקה להשיב על כמה שיותר שאלות, על מנת לצבור כמה שיותר נקודות. כל תשובה נכונה תזכה את המשתתף ב- 100 נקודות (סה"כ תוצאה מקסימלית 4000). כל טעות תקנוס את המשתתף במינוס 10 נקודות. 10 טעויות יפסלו את המשתתף. 
4.5.במקרה של שוויון בין המועמדים יתקיים משחק טריוויה נוסף, עד להכרעה.
קשת/אוטו רשאית לפרסם את שמות הזוכים בכל אמצעי, לפי שיקול דעתה, לרבות באתר האינטרנט, עמודים רשמיים של קשת/אוטו ברשתות חברתיות ובשידורי קשת בטלוויזיה.

5.איתור המועמדים לזכייה 
5.1.איתור הזוכה ייעשה על ידי אוטו באמצעות פרטי התקשרות אותם הזין המשתתף בעת שנרשם לפעילות. לאחר יצירת הקשר עמו יועבר על ידי אוטו מכתב לזוכה ובמקביל פרטיו יועברו למובילאיי, שתיצור עם הזוכה קשר למימוש השובר וזאת לא יאוחר מאשר 30 יום ממועד קבלת הודעת הזכייה.   
5.2.אם מכל סיבה שהיא, לא הצליח נציג אוטו ליצור קשר עם הזוכה בתוך 14 יום ממועד ההודעה על הזכייה, תהיה קשת רשאית לשלול זכאותו בפרס ולהעביר את הפרס למשתתף אחר לפי מנגנון בחירת הזוכים.
5.3.לקשת/אוטו לא תהא כל אחריות אם פרטים שנמסרו על ידי הזוכה בפרס אינם נכונים ו/או מדויקים ולא אפשרו מסירת הפרס. במקרה שבו יתברר כי הפרטים שמסר הזוכה הינם לא נכונים ו/או לא מדויקים, ו/או במקרה שיתברר בכל שלב שהוא כי הזוכה לא עמד באחד מתנאי הזכייה ו/או באחד מתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, חשש לאי תקינות, זיוף או מרמה; סירוב הזוכה למסירת פרטיו האישיים ו/או לחתימה על אישור קבלת הפרס; אי התייצבות לקבלת הפרס באופן אישי; המחאת הפרס ו/או העברתו לאחר; וכל סיבה אחרת אשר מפרה את הדין ו/או הוראות תקנון זה, יאבד הזוכה את זכאותו לפרס, וקשת/אוטו תהא רשאית שלא להעניק את הפרס כלל ו/או להעניקו למשתתף אחר, ו/או לדרוש את השבת שוויו של הפרס, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הוראה זו תחול גם לגבי הזוכה החלופי, ככל שיוחלט להעניק את הפרס לזוכה חלופי כאמור.
5.4.קשת/אוטו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן ההודעה על הזכייה ו/או את אופן מסירת הפרס לזוכים.

6.הפרס:
6.1.יובהר, כי בכל מקרה, הזוכה בפרס יהיה משתתף בגיר, מעל גיל 18.
6.2.הפרס: קורס נהיגת מירוצים בהדרכת מדריך מוסמך של פרודרייב ובאחד ממסלולי הנהיגה בישראל.
6.3.בחירת הזוכה בפרס תהיה סופית וחלוטה ולא ניתן יהיה לערער עליה.  
6.4.לקשת/אוטו שמורה הזכות, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף ו/או לשנות את הפרס ו/או את מועדי מימושו, לפרס בעל ערך דומה, ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך.    
6.5.כתנאי לקבלת הפרס יידרש הזוכה להציג תעודה מזהה ורישיון נהיגה, וכן לחתום על הצהרה בנוסח שייקבע על ידי קשת המצורף כנספח ב', שבה יאשר הזוכה כי קיבל לידיו את הפרס וכי אין לו טענות כלפי קשת ו/או מי מטעמה ו/או מובילאיי בקשר עם הפעילות, וכן כי הוא מאשר לקשת/אוטו /למובילאיי לפרסם את שמו, תמונתו ופרטיו המלאים לציבור בכל אמצעי תקשורת לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת/אוטו.  פרסום כאמור יהווה תנאי לקבלת הפרס ולזכייה בפעילות. בעצם ההשתתפות במבצע נותן המשתתף באופן בלתי חוזר את הסכמתו לשימוש כאמור.
6.6.הזכאות לפרס הינה אישית ואינה ניתנת להמחאה, להעברה או למכירה לאחר. לא ניתן להמיר את הפרס בכסף או בשווה כסף בפרס אחר, ולא יינתן בגינו זיכוי כספי ו/או אחר.  
6.7.כל מס ו/או היטל וכן כל הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר יחולו ו/או יוטלו בגין הפרס ו/או הזכייה בו (להלן: "הוצאה"), אם יחולו או יוטלו, ישולמו על ידי הזוכה. במקרה בו קשת/אוטו ו/או ספק הפרס יחויבו על ידי רשות מוסמכת לשאת בתשלום הוצאה כלשהי בגין הפרס או הזכייה בו, יחזיר הזוכה את סכום ההוצאה ששולמה בתוך 3 ימים מהמועד בו תישלח אליו דרישה לעשות כן על ידי קשת/אוטו וספק הפרס ו/או מי מטעמם. 
6.8.לזוכה לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי קשת הקשורה בפרס, לרבות טיבו, איכותו, תאריכי מימושו, תיאורו, עמידתו בתנאי כל דין, אספקתו וכיו"ב.
6.9.קשת/אוטו ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לאיכות ולטיב הפרס. קשת ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בגין תקלה ו/או נזק ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לזוכה או למי מטעמו, בקשר עם הפרס ו/או מימושו ו/או קבלתו ו/או אי קבלתו. הזוכה בפרס מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד קשת בקשר עם כל נזק כאמור. האחריות הבלעדית בכל הנוגע לפרס, תכולתו ומימושו בהתאם לתקנון (כולו או חלקו) מוטלת על ספק הפרס. 
6.10.פרודרייב לא תישא בכל אחריות לפעילות ו/או לתהליך בחירת הזוכה, והאחריות לכך, לרבות פרסום הפעילות, מוטלת במלואה על קשת/אוטו בלבד. 
6.11.לא ניתן להמיר את הפרס בכסף או בשווה ערך כספי או בכל מוצר/פרס אחר, אף אם המשתתף לא מימש את הפרס. 
6.12.קשת או אוטו לא תישא באחריות בגין איחור במימוש הזכייה ו/או בעיות במימושה.
6.13.מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, קשת ו/או ספק הפרס יהיו רשאים שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל סיבה שהיא.

7.כללי
7.1.בהשתתפותו בפעילות, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. 
7.2.קשת/אוטו וספקית הפרס ו/או מי מטעמה אינן אחראיות ולא תהינה אחראיות באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיוצ"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין או בעקיפין.
7.3.משך הפעילות, לרבות מספר ימי הפעילות אשר בהן תתנהל הפעילות, ייקבעו על ידי קשת/אוטו על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת וללא זכות ערעור. 
7.4.קשת/אוטו רשאיות להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה לרבות שינויים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתן הבלעדי.
7.5.קשת/אוטו שומרות לעצמן את הזכות לשנות את התקנון בכל עת ומכל סיבה שהיא. 
7.6.קשת/אוטו תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
7.7.ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי חברת שידורי קשת בע"מ ובני משפחותיהם וכן על מנהלי ועובדי חברת אוטו ובני משפחותיהם ומנהלי ועובדי ספקית הפרס ובני משפחותיהם, וכן על קבוצת המומחים ובני משפחותיהם וכן על עובדי חברות יבוא ושכר במכוניות, משרדי פרסום ויח"צ של  אותן חברות לרבות חברות קשורות.
7.8.למען הסר ספק מובהר בזאת, כי קשת/אוטו ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.
7.9.תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי אוטו ברחוב אימבר 14 פתח תקווה

                                             נספח א' – תקנון בחירת "אוטו השנה"
1.    בין התאריכים 14.12.18 ועד 8.2.19 תתקיים פעילות במסגרתה יתבקשו הגולשים וצוות מומחים לבחור את אוטו השנה.
2.    אוטו השנה ייבחר באמצעות שתי קבוצות מצביעים: קבוצה א. קבוצת מומחים שתהיה מורכבת מעיתונאי הרכב של ישראל, כמפורט להלן. קבוצה ב. כל אדם מעל גיל 18 ("הגולשים").
3.    כל משתתף יוכל להצביע פעם אחת בלבד.   
4.    שיטת הבחירה: הצבעותיה של כל קבוצה (קבוצה א., קבוצה ב.)  תיספרנה לחוד. השקלול יעשה ביחס של 50/50, כלומר – להצבעת קבוצת המומחים יהיה משקל של 50% ולהצבעת הגולשים יהיה משקל של 50%.
5.    בבחירת אוטו השנה, תבחר מכונית מבין כל המכוניות שהגיעו במהלך השנה לארץ ונבחנו על-ידי מגזין אוטו, כפי שיפורסם.
6.    צוות המומחים כולל את: דני פרומצ'נקו - עורך אחראי אוטו, וכתבי ועורכי אינטרנט.
7.    אופן הצבעת קבוצה א. (מומחים): המומחים יצביעו בנפרד וישלחו את בחירתם במייל למערכת אוטו.
8.    אופן הצבעת קבוצה ב. (גולשים): יצביעו במסגרת פעילות באתר עבור 3 מכוניות המייצגות את אוטו השנה לדעתם. ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי חברת שידורי קשת בע"מ ובני משפחותיהם וכן על מנהלי ועובדי חברת אוטו ובני משפחותיהם ומנהלי ועובדי ספקית הפרס ובני משפחותיהם, וכן על קבוצת המומחים ובני משפחותיהם וכן על עובדי חברות יבוא ושכר במכוניות, משרדי פרסום ויח"צ של  אותן חברות לרבות חברות קשורות.
9.    מנגנון ההצבעות, אופן ספירת ההצבעות ושקלול ההצבעות, נעשים באופן אוטומטי באמצעות תוכנות מחשב ייעודיות שנכתבו לטובת הפעילות. שקלול בחירת קבוצת הגולשים עם קבוצת המומחים ייעשה באופן ידני  על ידי צוות אוטו. חשוב להדגיש כי מעצם טבען תוכנות מחשב אינן חסינות מפני טעויות, באגים, שגיאות, תקלות ובעיות אחרות. קשת ומערכת התכנית ו/או מי מטעמן לא יהיו אחריות לכל תקלה כאמור ותוצאות תקלות כאמור. ככל שיתגלה כי קיימות תקלות בתוכנות המחשב המנהלות את ההצבעות, יקבעו קשת ואוטו את אופן תיקון תוצאות התקלות וזאת לפי שיקול דעתן הבלעדי.
10.    קשת/אוטו שומרות לעצמן את הזכות לשנות את התקנון בכל עת ומכל סיבה שהיא.
11.    קשת ו/או אוטו רשאיות לפסול, לפי שיקול דעתן המוחלט, כל הצבעה אשר יתעורר אצלן חשד לגביה כי היא אחת מאלה: פרי הצבעה בלתי חוקית, פסולה, הצבעה שהושגה בעזרת שימוש פסול באמצעים טכנולוגיים, הצבעה אשר לפי שיקול דעתן של קשת/אוטו פוגעת בעקרונות התחרות ההוגנת, נוגדת את תקנת הציבור בדרך אחרת או הצבעה שאינה כדין מסיבה אחרת וכיוצא באלה. האמור בסעיף זה יחול בין אם התגלה הדבר במהלך הפעילות ובין אם לאחריה. אופן פסילת ההצבעות ואופן תיקון תוצאות ההצבעות הפסולות נתון לשיקול דעתן הבלעדי של קשת ואוטו ולא ניתן לערער על החלטותיהן לעניין זה.
12.    כלל ההצבעות יסתיימו במועד סיום הפעילות. לאחריו לא תתקבלנה הצבעות נוספות. כל הצבעה שתגיע לאחר מועד סיום הפעילות, מכל סיבה שהיא, אף אם נשלחה קודם לכן, לא תיכנס לשקלול קולות המצביעים. הצבעה שלא נספרה בשל אי הגעתה במועד מכל סיבה שהיא, לא תזכה את שולח ההצבעה בפיצוי כלשהו.
13.    מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, במקרה של תקלה המשפיעה על איסוף ושקלול קולות המשתתפים או במקרה של אי-קבלת כל נתוני הצבעה כלשהם במועדם מכל סיבה שהיא (כגון, עקב עומס בנפח הצבעה, כשל תשתיות אינטרנט ו/או סלולאר או מסיבה אחרת), רשאית קשת/מאקו לשנות את אופן שקלול הקולות באותה הצבעה, אי-שימוש בקולות של אמצעי הצבעה כלשהו וכיוצא בזה, הכל לפי שיקול דעתה הסופי והבלעדי.