תקנון פעילות "מונדיאל"
התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על התחרות שאלון בייבי דרייבר ("התחרות" או "הפעילות"),  אשר מקיימת חברת אוטו תקשורת בע"מ מרחוב אימבר 14, פתח תקווה ("החברה"), מפעילת אתר אוטו auto.co.il בכתבה  ("עמוד הפעילות"), בהתאם לתנאי תקנון זה ("התקנון").
1. אופן ותנאי ההשתתפות בפעילות 
1.1. ההשתתפות בפעילות מיועדת למשתתף אשר הינו מעל גיל 18. רק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים, במהלך תקופת התחרות כהגדרתה בסעיף ‏2, יהא זכאי להשתתף בתחרות ("תנאי ההשתתפות" ו"משתתף", בהתאמה). עצם ההשתתפות בתחרות, מהווה הסכמה מלאה של משתתף לכל האמור בו: 
1.1.1. אדם פרטי, תושב ו/או אזרח ישראל ו/או אדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל, אשר גילו עולה על שמונה עשרה (18) שנים במועד השתתפותו בפעילות; 
1.2. על מנת להיחשב כמשתתף בתחרות, על המשתתף לבצע את הפעולות הבאות ("פעולות ההשתתפות") במהלך תקופת התחרות (כהגדרתה להלן):
על המשתתף לענות על השאלות בשאלון בזמן המהיר ביותר. בנוסף, המשתתף צריך למלא את פרטיו המלאים ומדוייקים כולל פרטי התקשרות. 
התנאי לזכייה  אינו התחייבות של הזוכה לממש את הזכייה 
1.3. האחריות הבלעדית על ביצוע פעולות ההשתתפות חלה על המשתתף. החברה איננה אחראית ולא יהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של החברה ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם. מובהר כי רישומי החברה המתקבלים בעמודי הפעילות ו/או במערכת המחשב של אוטו מהפרטים שהוזנו על ידי המשתתף בתחרות יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על-ידי המשתתף ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או אי דיוק בפרטים שנקלטו כאמור.
1.4. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רק משתתף אשר פרטיו נקלטו בפועל אצל החברה ו/או בעמודי הפעילות באופן נכון ומדויק יהא זכאי להשתתף בתחרות.
1.5. ידוע למשתתף והוא מסכים כי החברה תהא רשאית לפרסם את שם המשתתף ו/או המנצח, תמונתו, כתובתו, פרסומו, ופרטים נוספים הידועים לחברה, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של החברה, בכל אמצעי תקשורת (לרבות ברשת האינטרנט). מובהר כי החברה תהא רשאית גם שלא לפרסם כלל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתתף נותן את הסכמתו מראש לפרסום פרטיו, כאמור לעיל, במידה שיוכרז כמנצח. למשתתף לא תהא כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם פועלה זו.
1.6. המשתתפים מסכימים כי הפרטים שימסרו על ידם יישמרו במאגר המידע של החברה ויחולו עליהם הוראות תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות) הכללים של החברה בהם ניתן לעיין ב-https://www.auto.co.il/article/128175 ("מדיניות הפרטיות"). על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע כאמור ואינך מחויב לאשר את קבלת מסרים שיווקיים מהחברה. משתתף אשר הסכים למסירת המידע מצהיר, כי ידוע לו כי השימוש במידע יתבצע בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות, לרבות למטרות פרסום ושיווק של החברה. החברה לא תמסור את פרטי המשתתף לצדדים שלישיים, אלא בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות ואלא אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין ו/או אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי אותו משתתף. 
1.7. למשתתף לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד החברה, ו/או מי מטעמה, ו/או כל המעורב בפעילות מטעמה בכל עניין ודבר הקשור, במישרין ו/או בעקיפין, במסירת הפרטים לחברה ו/או בשמירת הפרטים ו/או עשיית שימוש בהם.
1.8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית לפסול את השתתפותו של משתתף בתחרות ו/או לפסול או לעכב את ניצחונו של משתתף בפרס (ככל שניצח) ו/או לדרוש את השבת הפרס (ככל שניצח), בכל עת, אם ביחס לאותו משתתף יתעורר אצל החברה חשד בקשר לאחד או יותר מאלה: (א) המשתתף הפר או לא עמד בתנאי מתנאי התקנון; (ב) המשתתף פעל באופן המפר הוראות הדין; (ג) המשתתף פעל באופן שיש בו משום פגיעה או חשש לפגיעה בערכי התחרות ההוגנת ו/או במשתתפ/ים אחר/ים ו/או כל אדם אחר ו/או בחברה. למשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. 
2. תקופת התחרות
2.1. התחרות תחל ביום ראשון ה- 14.06.2018 בשעה 18:00 ותסתיים ביום חמישי ה- 21.06.2018 בשעה  23:59 ("תקופת התחרות"). 
2.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות את תקופת התחרות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהנמקה. 
2.3. החברה לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה לתחרות לאחר סיומה של תקופת התחרות, לרבות בקשר עם השימוש בפרס, כמפורט בסעיף ‏4 להלן. 
3. המנצחים
3.1. בתום תקופת התחרות, תמונה וועדת שיפוט, אשר תכלול נציגים מטעם אתר אוטו  ("הוועדה"). 
3.2. בתום תקופת התחרות תתכנס הוועדה, תבחן את פרטי ההשתתפות של המשתתפים ותבחר מתוכם את המנצחים בתחרות. המנצחים שיבחר יהיו זה שלגביו תיקבע הוועדה כי ענו על השאלות בזמן המהיר ביותר. ("המנצח").
3.3. מובהר בזאת כי לוועדה יהא שיקול דעת מוחלט ובלעדי בקשר עם קביעתה בתחרות, אולם היא לא תהא רשאית להכריע על-פי הגרלה או גורל. כאמור, היא אינה נדרשת לנמק ו/או לפרט את החלטותיה ובחירתה תהא סופית ומוחלטת ולא תישמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה מצד המשתתפים בתחרות ו/או כל אדם אחר בקשר לכך. 
================
4. מימוש הפרס
4.1. שמות המנצחים יפורסמו באתר אוטו וכן תישלח למנצחים הודעת דואר אלקטרוני בה יפורטו הפרטים הרלוונטיים לניצחון ("הודעת הניצחון"), בתוך 24 שעות מסיום תקופת התחרות. 
4.2. יובהר כי הכרזה על המנצחים במועד מאוחר יותר נתונה לשיקולה הבלעדי של החברה וכן כי החברה תהא רשאית לתת את הודעת הניצחון בכל דרך אחרת שיבחר לרבות שימוש בשם המנצח באמצעי המדיה הכתובה והאלקטרונית השונים.
4.3. על המנצחים בתחרות לשלוח בהודעת דואר אלקטרוני חוזרת לחברה צילום של תעודות הזהות שלו או צילום דרכון שלו ופרטי יצירת קשר עמו ("אישור המסירה"). מסירת כל הפרטים כאמור תהווה תנאי לקבלת הפרס.
4.4. מנצח אשר לא ישלח את אישור המסירה לחברה תוך 24 שעות מיום ממועד משלוח הודעת הניצחון ייחשב כמוותר על ניצחונו, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין אובדן הזכות כאמור.
4.5. ככל שהחברה לא הצליחה לאתר את המנצח חרף מספר ניסיונות סביר, יועבר ניצחונו למשתתף אחר בתחרות העומד בקריטריונים של הוועדה ("המנצח החליף"). הוועדה רשאית לבחור, במועד בחירת המנצחים, מספר משתתפים חליפיים ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה של המנצח המקורי או של כל משתתף אחר לעניין זה. במקרה זה זכאותו של המנצח המקורי לפרס תהא בטלה. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית על הקלדת ו/או שליחת הפרטים, באמצעותם ניתן לאתר את המנצח המקורי חלה על המנצח המקורי עצמו ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה. 
5. הפרס
5.1. המנצח, יזכו בכרטיס טיסה וכניסה למחשק רבע הגמר של מונדיאל 2018 אשר יתקיים ב06.07.08 בניג'ני נובגורוד
5.2. המשתתף בתחרות מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות. 
5.3. כל משתתף בתחרות מצהיר בזאת כלפי החברה ו/או מי מטעמה באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הקשור במישרין או בעקיפין בתחרות. ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או המנצח והחברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתף ו/או המנצח לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או המנצח ו/או למי מטעמם, בקשר ישיר או עקיף עם התחרות ו/או בעקיפין עם הפרס ו/או מימוש הפרס.
5.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.
5.5. החברה תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות ו/או לשנות את כל תנאיה או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביה, בהודעה אשר תתפרסם באתר התחרות. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התחרות.
5.6. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לתחרות ו/או לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
5.7. כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.
5.8. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
5.9. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות
5.10. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים,                  האינטרנט והסלולר.
5.11. עובדי החברה אינם רשאים להשתתף בתחרות. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות, בן-זוג, בן, בת. 
5.12. לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל החברה בכתובת eyal@auto.co.il .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה.