*מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לנשים ולגברים כאחד*

1.         כללי
1.1.      משתמש יקר, חברת אוטו מגזין בע"מ (להלן "החברה") המפעילה את אתר "אוטו" בכתובת www.auto.co.il (להלן "אתר אוטו") רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, כמו גם את פרטיותם של כלל לקוחותיה והמשתמשים באתר ובשירותים המוצעים בו (להלן: "המשתמש ו/או "המשתמשים"), והיא משקיעה משאבים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידי המשתמשים ובמידע שנאסף אודותיהם.
1.2.      תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
1.3.      שימוש באתרי החברה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בהם, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתרי החברה.
1.4.      מטרת מדיניות פרטיות זו הינה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך עקב השימוש בשירותים המוצעים באתרי החברה על-ידי החברה (להלן: "השירותים"), וכן לסקור את האופן שבו עושה החברה שימוש במידע שנמסר על-יד המשתמש ונאסף על-ידי החברה אגב השימוש בשירותים על-ידי המשתמש. תשומת ליבך כי עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים ויתכן שתפורסם בצידם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע שייאסף באותו יישום.
1.5.      בעצם הכניסה לאתר והשימוש בשירותים, ובכלל כך במסגרת הליך הרישום לאתר, אתה מביע את הסכמתך למדיניות הפרטיות של החברה, לרבות הסכמתך לאיסוף מידע אישי אודותיך ולעיבודו על ידי החברה. ככל שאינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש במידע שנאסף אודותיך, אתה מתבקש שלא לגלוש באתר ו/או לעשות שימוש בשירותים המוצעים בו.

2.         איסוף ושמירת נתונים
2.1.      על מנת לספק לך את כלל השירותים המוצעים, החברה אוספת מידע ופרטים שונים אודות המשתמשים. במסגרת זו, נבקשך במסגרת הרישום לאתר להעביר לידינו פרטי זיהוי וקשר (לרבות שם מלא וכתובת דואר אלקטרוני). המידע נדרש לצורך אספקת השירותים, לרבות שירות הייעוץ ומשלוח דו"ח סיכום בסיומו.
2.2.      בנוסף, יתכן ובמסגרת שירותים מסוימים תידרש לספק מידע ופרטים נוספים שלא נמסרו על ידיך במסגרת הרישום לאתר (לרבות במסגרת הרשמה לאזור האישי, בחירת טיפול, תיאום פגישה וכו').
2.3.      יובהר כי כלל האמור לעיל יחדיו מהווה חלק מהמידע הנאסף. מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים. עם זאת, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים (למשל, ללא מתן פרטים לאזור האישי), לא נוכל לספק את השירותים, חלקם או כולם.
2.4.      בהשארת פרטיך באתר, בדפי נחיתה, בטפסי יצירת קשר ובאישור קבלת דיוור מהחברה, אתה מסכים במפורש כי החברה עשויה לעשות שימוש במידע לצרכים שיווקיים, לרבות לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאך וכן על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש בשירותים ו/או כתוצאה מהגלישה באתר או מהשירותים המוצעים בו.
2.5.      הפרטים שתמסור בעת ההתקשרות איתנו, ובכל פניה אחרת שלך אלינו יישמרו במאגר מידע ממוחשב. אין עליך חובה בדין למסור פרטים על עצמך, אבל אם לא תספק לנו פרטים מסוימים, לא נוכל לספק לך שירותים מסוימים במסגרת הסכם זה.
2.6.      כדי להגן על הנתונים שלך אנו יכולים לדרוש שתספק לנו מידע המאפשר לנו לזהות אותך, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסרת לנו לצורך תשלום חשבונותיך.
2.7.      יש למסור מידע ו/או לעדכן באתרי החברה מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.

3.         מטרות ואופן השימוש במידע
3.1.      המידע שאנו אוספים ושומרים מיועד לשם אספקת השירותים של על-ידי החברה למטרות מאגרי המידע הרשומות, ובכלל כך:
3.1.1.   אספקת השירותים המוצעים כיום ו/או שיוצעו בעתיד על ידי החברה.
3.1.2.   יצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לצורך שירות לקוחות, תמיכה והצעת הצעות שיווקיות.
3.1.3.   מסירת מידע אודות המשתמשים לצדדים שלישיים במידה והמשתמש ביקש לצרוך מהם, דרך האתר, שירותים כלשהם.
3.1.4.   התאמת, פיתוח ושיפור האתר והשירותים המוצעים בו.
3.1.5.   דיוור ומשלוח הצעות שיווקיות.
3.1.6.   ניתוח סטטיסטי, מחקרי ושיווקי של המידע לצרכיה של החברה.
3.2.      מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המבוקש מהשתמש ישמש, בין היתר כדי לתפעל, לנהל ולספק את השירות באתרי החברה, באמצעות אתרי החברה, התאמת חווית הגלישה באתרי החברה, הצעות ועדכונים. המידע ישמש גם כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרי החברה, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר של החברה עמך, לשם תחזוקת ושיפור האתרי החברה, התכנים המוצגים בה, מניעת הונאות, תפעול, אבטחה, גילוי תרמיות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת. המידע ישמש גם למטרות דיוור ישיר לשם מטרות מסחריות וסטטיסטיות, איתור תקלות ופתרונן ביצוע מחקרים סטטיסטיים ואנליזות, ואף לאסוף ולמסור מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
3.3.      החברה עשויה לשלוח אליך הודעות תפעוליות, התראות ועדכונים בדרכים שונות, במייל או באמצעות מסרונים, כגון מסרון המכיל קוד הזדהות לשם כניסה לאזור האישי באתרי החברה ו/או עדכונים ביחס לשירותים אותם החברה מציעה וכן הודעות אחרות ועוד או לשם שחזור סיסמא, או הודעות ביחס לפעולותיך, אישורי ביצועי פעולות או הוראות ביצוע ושימושים שונים בשירותים.
3.4.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות, החברה תהיה רשאית לשלוח, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, במסרונים, ו/או באמצעי תקשורת אחרים, מידע שיווקי ופרסומי, הצעות להטבות, ועוד, בכפוף להסכמתך. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למען בהתאם למפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות הסרה, בהתאם להוראות ההודעה אשר תשלח אליו.
3.5.      במסגרת שירות הייעוץ ייתכן והשיחות או ההתכתבויות יתועדו ויישמרו על ידי החברה. החברה תהיה רשאית לפרסם תיעוד כאמור על פי שיקול דעתה, בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.
3.6.      לשמור איתך על קשר, לתת לך שירות, לקבל ממך משוב לגבי השירות שניתן לך ואיכות השירותים ולמסור לך פרטים בנוגע לשירותים קיימים וחדשים שלנו ושל ספקים מטעמנו (לרבות במסגרת דיוור ישיר).
3.7.      לבצע מחקרי שוק, סקרים, עיבודים וניתוחים סטטיסטיים, לרבות פענוח השימושים אותם מבצעים הגולשים באתר ובשירותים שלנו.

4.         Cookies
4.1.      לידיעתך – השירותים משתמשים בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels ,sdk's,  google analytics(להלן יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית השימוש בשירותים, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות, שירותיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.
4.2.      עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או יישומון של משתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הקבוצה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר שלך.
4.3.      העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרי הקבוצה, כתובת ה-IP שלך, מאפייני מכשיר הקצה שלך ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן,  והקבוצה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או של מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
4.4.      עוגיות המופעלות באתר עשויות להיות גם מטעם צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook בהם עושה הקבוצה שימוש, וכן כלים של חברת Outbrain.
4.5.      למידע נוסף על השימוש ב-Cookies באמצעות צדדים שלישיים או במידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות ולקבל פרטים נוספים בכתובות שלהלן: אם תרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות גם לאחת מהכתובות שלהלן: ופרטנית ביחס לגוגל: 4.6.      תוכל גם לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש, ולחסום שימוש בעוגיות. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריותך בלבד. לתשומת ליבך, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים.

5.         מסירת מידע לצד שלישי
5.1.      החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, כמפורט להלן או בכל מקרה אחר בו תידרש העברתו בהתאם להוראות כל דין:
5.1.1.   על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
5.1.2.   כאשר העברת המידע נדרשת לשם תפעול השירותים, כגון ספקי שירותי ענן, לצרכי אבטחת מידע, וכיוצא באלו;
5.1.3.   בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש באתרי החברה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;
5.1.4.   לצרכים חוקיים, דוגמת מסירה לרשות בשל הוראה חוקית, בשל חובה שבדין בין בצו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים, לשם ניהול הליך או מחלוקת משפטית וכדומה;
5.1.5.   בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או על מנת למנוע שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר;
5.1.6.   במקרה בו תעביר ו/או תמכור ו/או תמחה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, כולן או חלקן, גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסיה, כולם או חלקם, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
5.1.7.   העברתו לספקים, קבלני משנה או צדדים שלישיים המשתפים עמנו פעולה כחלק מהשירותים (לרבות קבלני משנה בתחומים כדוגמת מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות) ו/או מסייעים בביצוע הוראות הסכם זה או שירותים הנקובים בו.
5.2.      יתר על כן, במסגרת השימוש באתרי החברה עשויים להופיע קישורים שונים לאתרים כגון רשתות חברתיות שונות, כגון של פייסבוק (להלן "האתרים חיצוניים''). לחיצה על האתרים החיצוניים תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא מהאתר ותופנה ליישום חיצוני לאתר, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה ו/או למי מטעמה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.
5.3.      אם במסגרת השימוש באתר, תבקש לצרוך שירות או מוצר המוצע על ידי צד שלישי כלשהו, אתה מאשר לחברה להעביר את המידע שנמסר על ידיך או שנאסף אודותיך לצדדים שלישיים הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה, וזאת מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת להעברת המידע כאמור מעת לעת. מובהר כי החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה במידע אודותיך על ידי אותם צדדים שלישיים. בכל מקרה של ספק, אתר או גוף מסחרי שהינו צד שלישי עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו ספק, אתר או גוף מסחרי כאמור.

6.         אבטחת מידע
6.1.      החברה רואה באבטחת המידע של לקוחותיה ערך עליון ומשקיעה משאבים מתאימים לאבטחת סודיות המידע.
6.2.      החברה עושה שימוש בכלי אבטחה והגנה כמקובל וכנדרש כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות. ידוע לך, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכול למנוע פגיעה כזו או שיבושים אחרים באופן מוחלט.
6.3.      החברה אינה בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט לצורך הגנה על הרשת שלה, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שתעשה במידע או בשירותים הוא על אחריותך בלבד.

7.         יצירת קשר בנושא פרטיות
7.1.      על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, זאת מבלי לגרוע מחובת החברה על פי חוק לשמור מידע מסוים. כדי לממש זכות זו, הנך מוזמן לפנות אלינו על-ידי פניה בלשונית צור קשר באתרי החברה או בכתב אלינו בדוא"ל: info@auto.co.il  החברה תשתדל להשיב בתוך פרק זמן סביר.