תנאי השימוש באתר
ברוך הבא לאתר אוטו! 
גלישתך באתר אוטו או שימוש בשירותים הקיימים בו מהווים הסכמה לתנאים הבאים:
1. תנאים כלליים
1.1 מסמך זה הוא הסכם בינך לבין חברת אוטו מגזין בע"מ (להלן: "החברה") בנוגע לשימוש, ביצוע פעולות, לצפייה ו/או הורדה של תכנים ולקבלת שירותים שונים המוצעים לך באמצעות האתר ("השירותים"). במסגרת השירותים יכלל גם שירות "שואלים את אוטו" למתן ייעוץ בנושאי רכב ורכישת רכב חדש או משומש (להלן: "שירות ייעוץ"). כאשר אתה גולש באתר או משתמש בשירותים, או מאפשר לאדם אחר לעשות זאת, אתה מקבל על עצמך את כל תנאי הסכם זה (ו/או תנאי השירות הספציפי). החברה זכאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת. 
2. רישום לאתר 
2.1 בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, יישוב מגורים, סוג שירות מבוקש ומצב רכב קיים/נדרש. עבור שירותים נוספים וייחודיים באתר, לרבות שירות הייעוץ, ייתכן ותידרש להזין פרטים נוספים (לדוגמא מספר טלפון, כתובת מגורים וכיוצא באלה) כפי שתמצא החברה לנכון מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לשנות את הפרטים הנכללים בטופס הרישום. מסירת פרטים כאמור הינה לשיקול דעתך ואינך מחויב למסור אותם מכוח חוק. עם זאת, אי רישום לאתר עלול להגביל את שימושך באתר. 
3. שימוש בשירותים
3.1 לחברה שמורה הזכות לבטל את אפשרותך לצפות או להשתמש במי משירותי האתר באם יתגלה כי מסרת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
3.2 החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה שלך לשירותים במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש באתר זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר או של מערכת המחשבים של החברה או פגיעה בזכויות קניין רוחני של החברה או של צד אחר, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד החברה במקרה כאמור. 
3.3 מעבר לאמור מובהר כי במסגרת שימוש בשירות הייעוץ ייתכן ותתקיים שיחה טלפונית עם נציג החברה או מי מטעמה – רישום לשירות ייעוץ מהווה את הסכמתך לקיום שיחה כאמור. ייתכן והשירות יהיה בתשלום (בהתאם להעדפות הגולשים ובחירתם ברמת שירות מסוימת). 
4. שימוש לא חוקי ואסור
4.1 חל איסור להשתמש באתר ובשירותים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש באתר ובשירותים באופן העלול להזיק לאתר, לתכנים באתר, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר.
4.2 אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי החברה.
4.3 השימוש בחלק מהשירותים והצפייה בחלק מהתכנים מוגבלת למחשבים המצויים בישראל. לפיכך, אין לבצע כל פעולה שמטרתה לעקוף בדרך כלשהי מגבלה זו, וביצוע פעולות כאמור יהווה הפרה של זכויות של צדדים שלישיים.
4.4 אתה מסכים להשתמש באתר רק כדי להציג, לשלוח ולקבל הודעות ותכנים מתאימים. כדוגמה, ומבלי למעט, אתה מסכים לכך שבעת שימוש באתר לא תבצע את הפעולות הבאות:
4.4.1 שימוש באתר למשלוח הודעות או תכנים שהנמען לא ביקש לקבל (למטרה מסחרית או אחרת).
4.4.2 השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות (כולל זכויות לגבי פרטיות ופרסום) של אנשים אחרים.
4.4.3 פרסום, הצבה באינטרנט, טעינה, הפצה או שליחה של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים, מסיתים לשנאה, אפליה, גזענות או אלימות, מוציאי לשון הרע, מעודדים עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק או של התחייבות חוזית.
4.4.4 טעינה, או פרסום בצורה אחרת, של קבצים המכילים תמונות, צילומים, תוכנות או חומר אחר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, וחוקים לגבי פרטיות ופרסום, אלא אם הזכויות לגבי חומר זה נמצאות בבעלותך או בשליטתך, או שקיבלת את ההסכמות הדרושות כדי לעשות זאת.
4.4.5 טעינת קבצים המכילים תוכנות מחשב פוגעניות, לרבות וירוסים, סוסים טרויאניים וכיו"ב, תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או הטלפון הנייד של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר.
4.4.6 פרסום או הצעה למכור או לקנות סחורות או שירותים למטרה עסקית כלשהי, תכנים בעלי אופי מסחרי או תכנים המכילים מידע פרסומי כלשהו.
4.4.7 טעינת קובץ שהוצב על-ידי משתמש אחר באתר ואשר ידוע לך, או שאתה אמור לדעת באופן סביר, כי לא ניתן להפיצו באופן חוקי בצורה זו.
4.4.8 זיוף או מחיקה של ייחוס של מחבר כלשהו, הודעות משפטיות, הודעות אחרות, ציוני קניין או תוויות לגבי מקור התכנים והשירותים או חומר אחר הכלול בקובץ שנטען.
4.4.9 הגבלה או מניעה של משתמש אחר משימוש באתר ומהנאה מהם.
4.4.10 יצירת זהות כוזבת כדי להטעות אחרים.
4.4.11 איסוף, שימוש, הורדה או העתקה אחרת של רשימה של משתמשים ומנויים, או של מידע אחר לגבי משתמשים או שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.
4.4.12 אין לבצע קישור עמוק לתכנים באתר או לקשר לתכנים באתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, אין להציג אתר זה, או תכנים הכלולים בו, במסגרת שימוש בטכנולוגיה מסוג "מסגרת" (Framing) או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים תכנים מאתר זה באופן משולב.
על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת
5. אחריות
5.1 כלל התכנים בשירותים ניתנים כפי שהם בלבד (As-Is) ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל טענה או דרישה בהקשר זה. במסגרת זו אתה מקבל על עצמך את מלוא האחריות בגין שימוש בתכני השירותים (לרבות שירות הייעוץ) ופוטר את החברה מכל אחריות שהיא (ישירה או עקיפה) בגין שימושך בשירותים והסתמכות על התכנים בשירותים, לרבות בשירות הייעוץ (לרבות באם מדובר בתוכן שגוי, מטעה וכו'). החברה רשאית לשנות את תכני האתר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
5.2 החברה וספקיה אינם מציגים מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות ודייקנות תכני השירותים, לרבות שירות הייעוץ ו/או הפרסומות המוצגות באתר, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים בהם. בנוסף, החברה וספקיה אינם מציגים מצג כלשהו לגבי יכולות טכניות ו/או מקצועיות באתר. 
5.3 לפיכך, החברה (וספקיה) לא יהיו אחראים לכל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על השירותים. בפרט, אין לסמוך על עצות המתקבלות באמצעות השירותים לקבלת החלטות אישיות, רפואיות, משפטיות, כספיות או אחרות ועליך לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבך הספציפי ודרישותיך.
6. קישורים ותכני צדדים שלישיים באתר 
6.1 ייתכן ובאתר יוצגו קישורים לדפי אינטרנט, לאתרים, לתכנים, למידע או לכל תוכן אחר שמקורו בצד שלישי ("מידע מקושר"). כמו כן, ייתכן ובאתר יוצגו תכנים, מידע או כל תוכן אחר אשר מקורם בצד שלישי ("תכני צד שלישי"). 
6.2 אתה מודע לכך כי תכני האתר, המידע המקושר ותכני צד שלישי יכולים להכיל הערות, המלצות, סיפורים, אנקדוטות, מידע אפור וצבעוני הקשור לאירועים, דמויות, מקומות, פעילויות, מידע צרכני, מידע על מוצרים ועוד.
6.3 האתר לא ישא בכל אחריות שהיא לנזק, ישיר או עקיף, מפורש או משתמע למידע המקושר ולתכני צד שלישי ואין בקישור, בהפניה אליהם או בהצגתם באתר משום אישור, מתן תוקף, המלצה או כל התייחסות אחרת של האתר. 
7. פרטיות ואבטחת מידע
7.1 איסוף ושמירת נתונים
7.1.1 על מנת לספק לך את כלל השירותים אנחנו באוטו מחויבים לאסוף מידע מסוים לגבי המשתמשים שלנו. במסגרת זו נבקשך במסגרת הרישום לאתר להעביר לידינו פרטי זיהוי וקשר (לרבות שם מלא וכתובת דואר אלקטרוני). כמו כן, ייתכן ויהיה מידע אשר ייאסף אוטומטית (על ידנו ועל ידי ספקים מטעמנו) במסגרת השימוש באתר – איסוף כאמור יכול שיתבצע גם באמצעות Cookies. 
7.2 שמירה על הנתונים ואחסנה במאגר מידע
7.2.1 אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין. עם זאת, נהיה רשאים לגלות את פרטיך לשם אספקת השירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותינו על-פי ההסכם, ונהיה רשאים להעביר פרטיך לאחר על-פי סמכות שבדין, ובהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו.
7.2.2 כדי להגן על הנתונים שלך אנו יכולים לדרוש שתספק לנו מידע המאפשר לנו לזהות אותך, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסרת לנו לצורך תשלום חשבונותיך.
7.2.3 הפרטים שתמסור בעת ההתקשרות איתנו, ובכל פניה אחרת שלך אלינו יישמרו במאגר מידע ממוחשב. אין עליך חובה בדין למסור פרטים על עצמך, אבל אם לא תספק לנו פרטים מסוימים, לא נוכל לספק לך שירותים מסוימים במסגרת הסכם זה.
7.3 מה אנחנו יכולים לעשות עם המידע שלך?
7.3.1 לספק לך את השירותים, לרבות שירות הייעוץ ומשלוח דו"ח סיכום בסיומו. 
7.3.2 במסגרת שירות הייעוץ ייתכן והשיחות או ההתכתבויות יתועדו ויישמרו על ידי החברה. החברה תהיה רשאית לפרסם תיעוד כאמור על פי שיקול דעתה. 
7.3.3 לשמור איתך על קשר, לתת לך שירות, לקבל ממך משוב לגבי השירות שניתן לך ואיכות השירותים ולמסור לך פרטים בנוגע לשירותים קיימים וחדשים שלנו ושל ספקים מטעמנו (לרבות במסגרת דיוור ישיר). 
7.3.4 לבצע מחקרי שוק, סקרים, עיבודים וניתוחים סטטיסטיים, לרבות פענוח השימושים אותם מבצעים הגולשים באתר ובשירותים שלנו.
7.3.5 במסגרת אספקת שירותים מסוימים, אנחנו צריכים להעביר לצדדים שלישיים מידע, העשוי לכלול, בין השאר, את כתובת ה-IP שלך וכן שמות משתמש וסיסמאות שלך; בנוסף, שירותים מסוימים (כגון צ'ט עם נציגי שירות באתר) מסופקים באמצעות צדדים שלישיים, שגם להם גישה לנתוניך. אנחנו ננקוט באמצעים סבירים להגן על פרטיותך גם במקרים אלה, אבל אל תשתמש בשירותים כאלה אם אינך מסכים להעברת המידע לאחרים.
7.3.6 לחשוף כל מידע אישי ללא קבלת רשות ממך אם החברה מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות הדין או למלא הליך משפטי; (2) להגן על הזכויות הקניין שלה או של מי מטעמה; (3) לאכוף הסכם זה; (4) לפעול כדי להגן על האינטרסים של מנוייה או של אחרים, לרבות ספקי התכנים המוצגים באתר; (5) במקרי חירום מתאימים, להגנתך, נמסור פרטים עליך.
7.3.7 להעבירו לספקים, קבלני משנה או צדדים שלישיים המשתפים עמנו פעולה כחלק מהשירותים (לרבות קבלני משנה בתחומים כדוגמת מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות) ו/או מסייעים בביצוע הוראות הסכם זה או שירותים הנקובים בו. 
7.4 אנו יכולים לנקוט באמצעי אבטחה שונים כדי להגן על האתר והשירותים וכן כדי לוודא עמידה בהוראות הסכם זה. האמצעים יכולים לכלול אמצעי ביקורת, סינון ובדיקה ואתה מסכים שננקוט באמצעים אלו.
7.5 לאור הפעילות בסביבה מקוונת, אין באפשרות האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידיו. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט האתר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיו ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו.
7.6 מחיקת מידע. תוכל לבקש מחיקתך ממאגרי המידע של החברה באמצעות משלוח בקשה לכתובת anya@auto.co.il. מחיקת מידע תתאפשר רק אם המידע אינו נדרש לנו לצורך אספקת השירותים, להגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו, לציות לדרישה על-פי דין לשמור מידע, לצורך התגוננות מפני תביעות או לצורך קיום הוראות הסכם זה.
8. קניין רוחני
8.1 האתר על כל מרכיביו, האפליקציות, הממשקים, הרכיבים, היישומים, העיצוב והמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים") הינם ויהיו בכל עת קניינו הבלעדי של החברה, למעט אותם רכיבים באתר שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו, ללא רשות מפורשת בכתב של האתר, אסורים. 
9. אחריות בגין שימושך באתר
9.1 אתה מתחייב לשפות ולפצות את האתר בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים, פגיעה במוניטין ואשר נובעים ממעשה ו/או מחדל הקשורים בדרך כלשהי לשימושך באתר (לרבות בגין מסירת מידע לאתר כאמור בסעיף ‏‏8 להלן).
10. תוכן גולשים
10.1 יש לך מידע שאתה רוצה לחלוק אתנו ועם הגולשים באתר, נפלא! רק לפני שאתה שולח אותו אלינו, ודא כי אתה עומד בתנאים המפורטים בהמשך סעיף זה. לפיכך, בעת מסירת מידע כלשהו לאתר (להלן: "התוכן") אתה מצהיר כי:
10.1.1 התוכן הינו חוקי ואינו מפר כל חוק או תקנה.
10.1.2 התוכן הינו חוקי ואינו מפר כל חוק או תקנה. 
10.1.3 כל הזכויות במידע בבעלותך המלאה, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר ואין במידע כדי להפר זכויות קנייניות בכלל, וקניין רוחני בפרט, של אחר.
10.1.4 התוכן אינו שקרי או מטעה ואינו מהווה לשון הרע או פוגע בפרטיות ואינו עשוי לגרום לכל פגיעה אחרת האסורה על-פי דין. 
10.1.5 התוכן אינו כולל כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
10.1.6 אתה מודע לכך שהאתר אינו חייב להציג את המידע בכלל, באופן מלא או בחלקו וכן אין האתר חייב להציג את המידע בנוסח שהתקבל באתר. 
10.1.7 אתה מודע לכך שאולי יהיה צורך לערוך, לשנות, להחליף את המידע, או כל חלק ממנו, ולכן אתה מאשר לאתר לבצע שינויים במידע ואף להחליפו כליל ללא כל אישור נוסף. 
10.1.8 לא תהיה זכאי לתשלום או תמורה כלשהם בגין משלוח המידע לאתר ו/או הצגת המידע באתר.
10.1.9 משלוח המידע לאתר ו/או למי מטעמו מהווה הסכמה והרשאה לאתר לעשות כל שימוש במידע לרבות מתן הרשאה בלתי חוזרת לאתר להעביר את המידע לצדדים שלישיים וזאת מבלי שתהיה לאתר חובה כלשהי, למעט על-פי דין, לציין את שמך ו/או את מקור המידע. 
10.1.10 אתה מאשר לאתר להעביר את פרטיך אשר צורפו למידע לצדדים שלישיים במידה ותתקבל פניה ו/או דרישה מצד שלישי לקבל את פרטי שולח המידע בגין תוכנו של המידע. 
10.2 האתר יהיה רשאי (אך לא חייב) לפקח על התכנים. האתר אינו נושא בכל אחריות לתוכן גולשים. האחריות הבלעדית לתוכן גולשים ולכל תוצאה הנובעת מתוכן הגולשים ו/או ההסתמכות עליהם, חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האתר או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
11. תכנים מסחריים
11.1 האתר לא נושא בכל אחריות לתכנים מסחריים שיפורסמו באתר והאחריות הבלעדית לתכנים מסחריים מוטלת על המפרסמים. האתר אינו בודק ו/או מוודא ו/או עורך את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם. כאמור, האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. 
11.2 פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. 
11.3 כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר, תסוכם ישירות בינך ובין המפרסם הנוגע בדבר. האתר איננו צד לכל עסקה כזו, והוא לא יישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן. 
11.4 סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
12. דין ומקום שיפוט
12.1 מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם בעיר פתח תקווה ובבית משפט זה בלבד.