ברוך הבא לאתר אוטו!
גלישתך באתר ו/או באפליקצית אוטו או שימוש בשירותים הקיימים בהם מהווים הסכמה לתנאים הבאים:


1. תנאים כלליים

1.1. מסמך זה הוא הסכם בינך לבין חברת אוטו מגזין בע"מ (להלן: "החברה") המפעילה את אתר "אוטו" בכתובת: [www.auto.co.il] (להלן: "האתר") ואת אפליקציית "אוטו" הניתנת להורדה למכשיר הטלפון החכם שברשותך (להלן: "האפליקציה"), בנוגע לשימוש, ביצוע פעולות, לצפייה ו/או הורדה של תכנים ולקבלת שירותים שונים המוצעים לך באמצעות האתר ו/או באמצעות האפליקציה (להלן: "השירותים"). במסגרת השירותים ייכלל גם שירות "שואלים את אוטו" למתן ייעוץ בנושאי רכב ורכישת רכב חדש או משומש (להלן: "שירות ייעוץ").
1.2. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש, לרבות את מדיניות הפרטיות של החברה בה ניתן לצפות כאן. הגלישה באתר ו/או באפליקציה ו/או השימוש בשירותים המוצעים באתר ובאפליקציה מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים להלן. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים. מובהר כי כניסה ו/או דפדוף ו/או שימוש באתר ו/או באפליקציה באמצעות מחשב ו/או באמצעות כל מכשיר אחר, בכל אופן שהוא ולכל מטרה שהיא, אף הם יהוו אישור מוחלט ובלתי חוזר לתנאי השימוש.
1.3. השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים כפוף להקפדה על תנאי השימוש. מובהר כי החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה ואת מדיניות הפרטיות מעת לעת לפי שיקול דעתה וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת. על כן, אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של החברה, בין השאר (אך לא רק) טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר או באפליקציה וכן לפני השימוש באיזה מבין השירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה.
1.4. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. כאמור לעיל, החברה אינה מחויבת במסירת הודעה בכל מקרה של עדכון תנאי השימוש. תנאי השימוש הינם במצטבר ולא לחילופין והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה.
1.5. ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים באתר אינם פעילים עדיין, והם יעמדו לרשות המשתמש עם הפעלתם על ידי החברה.
1.6. תנאי השימוש באתר חלים על כל שימוש באתר באמצעות מחשב או באמצעות כל מכשיר תקשורת אחר.
1.7. תנאי השימוש וחלק מהתכנים באתר ובאפליקציה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
1.8. מובהר כי כל האמור במסגרת תנאי שימוש אלו מיועד הן לאתר והן לאפליקצייה.
1.9. כל האמור בלשון יחיד מתייחס אף לרבים, וכן להיפך.
1.10. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש באתר.
1.11. למען הסר ספק, מובהר כי תנאי שימוש אלה יחולו בין אם המשתמשים ביצעו פעולות באתר ובין אם לאו.
1.12. רישומי החברה בלבד בדבר הפעולות המתבצעות באתר, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
1.13. הפרה של תנאי השימוש עשויה להוביל לחסימת השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה, וכן עשויה להוביל להליכים ו/או צעדים משפטיים אשר יינקטו כנגדך על ידי החברה ו/או  מי מטעמה ו/או כל רשות מוסמכת ו/או צדדים שלישיים.

2. החברה רשאית להציג או להציע באתר ו/או באפליקציה מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, והכל בלא צורך בהודעה מוקדמת על כך. 

3. השימוש באתר, באפליקציה ובשירותים

3.1. תנאי שימוש אלה יחולו על כל השירותים שתציע החברה מעת לעת באתר ובאפליקציה. הינך רשאי לבחור לעשות שימוש בחלק מהשירותים בלבד. יצוין כי חלק מהשירותים שמציעה החברה אינם פעילים עדיין וכי השירותים יועמדו לרשותך לפי שיקול דעת של החברה.
3.2. ייתכן כי שירותים מסוימים יסופקו על ידי החברה למשתמשים רשומים בלבד.
3.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכן את הזכות לשנות את מבנה האתר והאפליקציה ו/או עיצובם, וזאת מבלי שתחול עליה חובת הודעה מוקדמת בקשר עם שינויים כאמור.

4. התכנים המוצגים באתר ופרסומות

4.1. בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן ו/או מידע המוצגים באתר ובאפליקציה, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.
4.2. החברה משקיעה מאמצעים ומשאבים רבים על מנת שהתכנים המוצגים באתר ובאפליקציה יהיו נכונים ומדויקים, ואולם יתכן שבמהלך קליטתם, עיבודם ופרסומם של תכנים כאמור יפלו טעויות.  על כן, אין להסתמך על התכנים המוצגים באתר ובאפליקציה מבלי לאמת אותם ולוודא את נכונותם.
4.3. אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות משובים וביקורות של משתמשים אחרים, ככל שקיימים, משום חוות דעת, המלצה, הבעת דעה, עידוד, מתן עצה, מתן ייעוץ משפטי או הצעה לעשות או להימנע לעשות פעולה כלשהי מטעם החברה ו/או מטעם מי מהכותבים באתר ובאפליקציה. כל החלטה בדבר השימוש בתכנים ובמידע כאמור תיעשה על אחריות המשתמש בלבד ומומלץ ללוותה בייעוץ מקצועי פרטני.
4.4. באתר עשויים להופיע תכנים ופרסומים הכוללים ביקורת על מוצרים ו/או שירותים שונים ו/או אירועים שונים, שאינם בהכרח משקפים את דעת החברה, אלא את דעותיו האישיות של הכותב או המפרסם בלבד.
4.5. חלק מהתמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד.
4.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, והשירות במסגרתו וכן את התכנים המופיעים בו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. החברה אינה מתחייבת להמשיך ולספק תכנים ללא עלות בעתיד. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור.
4.7. באתר ובאפליקציה עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר ו/או באפליקציה (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם, והיא אינה אחראית לתוכן הדברים או מהימנותם ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בעניין זה. כמו כן, מובהר כי כל התקשרות פרטנית בין משתמש לצד שלישי כלשהו (לרבות צד שלישי שפרסם תוכן באתר), תיעשה באופן ישיר בין המשתמש לבין הצד השלישי ותהיה על אחריותו של המשתמש, ולחברה לא תהיה אחראית בכל עניין הקשור או הנוגע להתקשרות כאמור.  
4.8. נוסף על האמור, באתר ובאפליקציה עשויים להיכלל גם קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
4.9. כל שימוש בתוכן האתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או שירותים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. החברה מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
4.10. שירותי המימון והביטוח המוצגים באתר ובאפליקציה נפרדים מפעילות "אוטו" והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש של הגופים הרלבנטיים.
4.11. כל התקשרות פרטנית בין משתמש לצד שלישי (לרבות צד שלישי שפרסם תוכן באתר או באפליקציה), תיעשה באופן ישיר בין המשתמש לבין הצד השלישי, לא תהיה באחריות החברה ותיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
4.12. החברה אינה מתחייבת להמשיך ולספק תכנים ללא עלות בעתיד וכל הוספת תכנים לאתר תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
4.13. אם הבחנת בטעות כלשהי בתכנים המפורסמים באתר או אם הבחנת במידע פוגעני או שאינו הולם, הנך מתבקש להודיע על כך לחברה בהקדם האפשרי באמצעות עמוד "צור קשר" באמצעות כתובת הדוא"ל של החברה כמפורט במסמך זה.

5. התחייבויות המשתמש בעת השימוש באתר ובאפליקציה

5.1. חל איסור להשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה אחרת האסורה על פי תנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים באופן העלול להזיק לאתר, לחברה, לשירותים ולתכנים המוצגים באתר, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר.
5.2. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי החברה.
5.3. השימוש בחלק מהשירותים והצפייה בחלק מהתכנים מוגבלת למחשבים המצויים בישראל. לפיכך, אין לבצע כל פעולה שמטרתה לעקוף בדרך כלשהי מגבלה זו, וביצוע פעולות כאמור יהווה הפרה של זכויות של צדדים שלישיים.
5.4. אין לעשות כל שימוש מסחרי ו/או כל שימוש אחר למטרות רווח במידע או בתכנים המוצגים באתר. כמו כן, המשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
5.5. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו או במקום אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.
5.6. אתה מסכים להשתמש באתר ובאפליקציה אך ורק בהתאם ובכפוף לתנאי שימוש אלה. אתה מתחייב לכך שבעת שימוש באתר ובאפליקציה לא תבצע את הפעולות הבאות:
5.6.1. שימוש באתר ובאפליקציה שלא בהתאם להוראות תנאי השימוש.
5.6.2. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת. 
5.6.3. מסירת פרטים שגויים או שאינם נכונים או שאינם מדויקים בעת השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או במסגרת הרישום לשירותים או השימוש בהם.
5.6.4. שימוש באתר למשלוח הודעות או תכנים שהנמען לא ביקש לקבל (למטרה מסחרית או אחרת).
5.6.5. הפצת דואר זבל (spam) או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.
5.6.6. השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות (כולל זכויות לגבי פרטיות ופרסום) של אנשים אחרים.
5.6.7. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
5.6.8. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
5.6.9. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
5.6.10. פרסום, הצבה באינטרנט, טעינה, הפצה או שליחה של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים, מסיתים לשנאה, אפליה, גזענות או אלימות, מוציאי לשון הרע, מעודדים עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק או של התחייבות חוזית.
5.6.11. טעינה, או פרסום בצורה אחרת, של קבצים המכילים תמונות, צילומים, תוכנות או חומר אחר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, וחוקים לגבי פרטיות ופרסום, אלא אם הזכויות לגבי חומר זה נמצאות בבעלותך או בשליטתך, או שקיבלת את ההסכמות הדרושות כדי לעשות זאת.
5.6.12. טעינת קבצים המכילים תוכנות מחשב פוגעניות, לרבות וירוסים, סוסים טרויאניים וכיו"ב, תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים ו/או המחשב או הטלפון הנייד של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר.
5.6.13. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר מידע באתר או כל כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.
5.6.14. פרסום או הצעה למכור או לקנות סחורות או שירותים למטרה עסקית כלשהי, תכנים בעלי אופי מסחרי או תכנים המכילים מידע פרסומי כלשהו.
5.6.15. טעינת קובץ שהוצב על-ידי משתמש אחר באתר ואשר ידוע לך, או שאתה אמור לדעת באופן סביר, כי לא ניתן להפיצו באופן חוקי בצורה זו.
5.6.16. זיוף או מחיקה של ייחוס של מחבר כלשהו, הודעות משפטיות, הודעות אחרות, ציוני קניין או תוויות לגבי מקור התכנים והשירותים או חומר אחר הכלול בקובץ שנטען.
5.6.17. הגבלה או מניעה של משתמש אחר משימוש באתר ומהנאה מהם.
5.6.18 יצירת זהות כוזבת כדי להטעות אחרים.
5.6.19. איסוף, שימוש, הורדה או העתקה אחרת של רשימה של משתמשים ומנויים, או של מידע אחר לגבי משתמשים או שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.
5.6.20. אין לבצע קישור עמוק לתכנים באתר או לקשר לתכנים באתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, אין להציג אתר זה, או תכנים הכלולים בו, במסגרת שימוש בטכנולוגיה מסוג "מסגרת" (Framing) או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים תכנים מאתר זה באופן משולב.על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
5.6.21. הפרעה בכל דרך שהיא ו/או קטיעת השימוש באתר, לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ו/או לרשת המחשבים המחוברים לאתר.
5.6.22. העלאה או שליחה של כל חומר או מסר בלתי חוקי, בלתי מוסרי או פוגעני באמצעות האתר.
5.6.23. שימוש בלתי חוקי, לרבות (אך לא רק) הפרת זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני של החברה או כל צד שלישי אחר.

5.7 החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל, לחסום ו/או למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, באמצעות חסימתו או הגבלת אפשרותו לעשות שימוש בשירותים (חלקם או כולם), לרבות (אך לא רק) בכל אחד מהמקרים הבאים:
5.7.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי או עבר על הוראות כל דין או קיים חשד סביר כי הוא עתיד לבצע מעשה בלתי חוקי או לעבור על הוראות הדין;
5.7.2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
5.7.3. המשתמש מסר בעת הרישום לאתר/לאפליקציה ו/או לשירותים, או לאחר מכן, פרטים מטעים, לא מדויקים או כוזבים;
5.7.4. אם אין אפשרות לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידי המשתמש;
5.7.5. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או במי מטעמה, בפעילות התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו;
5.7.6. כל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

6. רישום לקבלת שירות הייעוץ ושימוש בשירות הייעוץ

6.1. במסגרת שירותי הייעוץ מספקת החברה ייעוץ ביחס להליך רכישת רכב. ניתן לקבל את שירותי הייעוץ במסגרת רישום לשירות הייעוץ או באמצעות שיחה טלפונית.
6.2. בעת הרישום לשירות הייעוץ, תידרש להזין את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון, דואר אלקטרוני ועיר מגורים. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לשנות את הפרטים הנכללים בטופס הרישום לפי שיקול דעתה. מסירת פרטים כאמור הינה לשיקול דעתך ואינך מחויב למסור אותם מכוח חוק.
6.3. הינך נדרש למסור פרטים מדויקים, מלאים ונכונים אודותיך אחר באם נדרש לכך. ככל שיתברר שנמסרו על ידי משתמש פרטים שאינם נכונים, מלאים ומדויקים, תהיה רשאית החברה לפעול לחסימת המשתמש וכן לנקוט בכל האמצעם החוקיים העומדים לרשותה.
6.4. מובהר, כי החברה תהא רשאית בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמש את הגישה לשירות הייעוץ ו/או לבטל את רישומם לשירות, במקרה שבו המשתמש הפר את תנאי השימוש ו/או את הוראת הדין ו/או פעל באופן שאינו חוקי או בלתי ראוי לפי שיקול דעתה החברה.
6.5. במסגרת שימוש בשירות הייעוץ ייתכן ותתקיים שיחה טלפונית עם נציג החברה או מי מטעמה – רישום לשירות ייעוץ מהווה את הסכמתך לקיום שיחה כאמור. ייתכן והשירות יהיה בתשלום (בהתאם להעדפות הגולשים ובחירתם ברמת שירות מסוימת).
6.6. בעת הרישום לשירות הייעוץ ו/או לכל שירות אחר המוצע ו/או שיוצע על ידי החברה, הנך מאשר לחברה לשמור מידע מסוים אודותיך. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת להלן. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ייתכן וחלק מהפעולות המבוצעות באמצעות השירות יירשמו ויתועדו על ידי החברה.

7. בעלות וזכויות קניין רוחני

7.1. האתר, האפליקציה והמידע המופיעים בהם לרבות עיצוב האתר והאפליקציה, שרטוטים, עיצובים, תכנים כתובים, איורים, סימנים, לוגו, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן "התוכן" או "התכנים") הם רכושה הבלעדי של החברה והיא בעלת זכויות היוצרים בהם.
7.2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר והאפליקציה מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
7.3. מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.
7.4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים המוצגים באתר ובאפליקציה. חל איסור מוחלט על המשתמש להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.
7.5. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר כל מידע או תוכן המפר זכויות קניין רוחני כלשהן.

8. אחריות

8.1. השימוש באתר ובאפליקציה, לרבות בשירותים המוצעים בהם, הוא באחריותך בלבד. החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו, בקשר או בעקבות השימוש באתר ובאפליקציה.
8.2. בהסכמתך לתנאי השימוש הנך מצהיר כי אתה מוותר על כל טענה או דרישה כלפי החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה או מי מטעמם, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי כל דין ועל פי תנאי השימוש. אחריותה של החברה, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין.
8.3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 זה לעיל ולהלן, החברה, בעלי מניותיה, מנהליה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ובאפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ובאפליקציה, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר והאפליקציה או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר ו/או האפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר ובאפליקציה.
8.4. כלל התכנים והשירותים ניתנים כפי שהם בלבד (As-Is) ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל טענה או דרישה בהקשר זה. במסגרת זו אתה מקבל על עצמך את מלוא האחריות בגין שימוש באתר ובאפליקציה, בשירותים (לרבות שירות הייעוץ) ובתכנים המופיעים באתר ובאפליקציה, ופוטר את החברה מכל אחריות שהיא (ישירה או עקיפה) בגין שימושך באתר, באפליקציה ובשירותים. ההסתמכות על התכנים המוצגים באתר ובאפליקציה ועל השירותים המוצעים בהם, לרבות שירות הייעוץ, הם על אחריותך בלבד.
8.5. החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר ובאפליקציה והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
8.6. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר והאפליקציה. יחד עם זאת, היא אינה מתחייבת שהשירות באתר ובאפליקציה לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות כתוצאה מתקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות, שיבושים ברשת האינטרנט, בקווי בזק או בקווי התקשורת.
8.7. החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמשים, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל נזק או הפסד הנובעים משימוש באתר שלא בהתאם לתנאי השימוש או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר.
8.8. מובהר, כי מערכות החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתר החברה או לאיזה ממערכותיה והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.
8.9 מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי השימוש, החברה תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מתפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצלך ו/או כתוצאה חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, ולרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהחברה באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והנך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך. 
8.10. מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמש במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש כלפי החברה.
8.11. המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.
8.12. הינך מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או כל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש.
8.13. אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

9. שעות פעילות האתר

9.1. ניתן להירשם לקבלת שירות באתר 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.
9.2. מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי שימוש אלה, לרבות שעות פעילות האתר וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.

10. הצעות עסקיות לרכישת מוצרים ושירותים; מבצעים; הטבות; פרסומות

10.1. החברה עשויה להציע למשתמשים הצעות עסקיות לרכישת מוצרים ושירותים, לרבות מבצעים והנחות, מספקים, נותני שירותים ובתי עסק שונים (להלן: "הטבות"), בדרך של הפניה לעמוד אינטרנטי מתאים לרכישת המוצר או השירות או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון. מובהר בזאת כי ההטבות ניתנות בפועל על ידי ספקים חיצוניים ולא על ידי החברה ועל אחריותם המלאה. החברה אינה צד לכל עסקה המתבצעת עם ספקים אלו, ואין לה כל אחריות לטיב המוצר או השירות.   
10.2. המידע המופיע באתר ובאפליקציה לגבי ההטבות נמסר על-ידי בית העסק, נותן השירותים או הספק הרלבנטי. החברה אינה אחראית לנכונות המידע הנמסר על-ידי גורם זה לגבי כל מוצר או שירות, לרבות טיבם, איכותם, מחירם, כמויותיהם במלאי, מועדי אספקתם, האחריות עליהם, מפרטם הטכני, הימים ושעות הפעילות של בית העסק וכל פרט אחר בקשר עם המוצר או השירות הניתנים.
10.3. מחיר ההטבה אינו בהכרח המחיר הנמוך ביותר הקיים לגבי הטבה זהה או דומה לה. באחריותך לבדוק ולערוך השוואת מחירים טרם רכישת המוצר או השירות.
10.4. הותרת פרטי המשתמש בקשר עם הטבה מסוימת מהווה הסכמה למסירת פרטים אודותיך לספק המציע את ההטבה בפועל.
10.5. החברה רשאית לעדכן, להסיר או לשנות בכל צורה שהיא, לרבות אך לא רק שינוי במחיר, את ההטבות הכלולות באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
10.6. פרסומות שיוצגו באתר ובאפליקציה יהיו באחריותו הבלעדית של הגורם המפרסם ולחברה לא תהיה כל אחריות לתוכן הפרסומת או לנכונותה.
10.7. הצגת פרסומות באתר ובאפליקציה תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
10.8. במידה והחברה תחליט לבצע מכירה ישירה באתר של מוצרים או שירותים, רכישה זו תהיה כפופה לתנאים הספציפיים שיפורטו בעת ביצוע הרכישה של המוצר או השירות.

11. התיישנות

11.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

12. אבטחת מידע

12.1. החברה רואה באבטחת המידע של המשתמשים ערך עליון ומשקיעה משאבים מתאימים לאבטחת סודיות המידע. במסגרת זו עושה החברה שימוש באמצעי אבטחה ראויים הקיימים כיום. 
12.2. החברה אינה בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט לצורך הגנה על הרשת שלה, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שתעשה במידע או בשירותים הוא על אחריותך בלבד.

13. סמכות שיפוט וברירת דין

13.1. הדין החל על הפעילות באתר ובאפליקציה לרבות על תנאי שימוש אלה, פרשנותו ואכיפתו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין בקשר לפעילות האתר ולתנאי השימוש נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.
 

14. שונות

14.1. תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
14.2. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
14.3. בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין.
14.4. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
14.5. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

15. יצירת קשר

15.1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל החברה, בטלפון: 03-5734044 בדואר: אימבר 14 פתח-תקווה, ת.ד. 3881. או במייל: [email protected]. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר.
15.2. החברה אינה מתחייבת להשיב לכל הפניות שיבוצעו אליה באתר/באפליקציה או באמצעים אחרים והיא שומרת על זכותה שלא לענות לפניות שיימצאו על ידה לא מתאימות או לא רלבנטיות. החברה אינה מתחייבת למענה לפניות בתוך פרק זמן מינימלי כלשהו, ואולם תעשה מאמץ להגיב לכל בקשה סבירה בתוך זמן סביר.
15.3. כל הודעה אשר תישלח על-ידי החברה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר.